Derneğimize Üye Olun

Üyelik Şartları ve Hakları

İki türlü üyelik şekli bulunmaktadır.Bunlar asil ve fahri üyeliklerdir.ASİL ÜYELİK ŞARTLARI
•    Fiil ehliyetine sahip bulunmak ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul etmek.
•    5253 Sayılı Dernekler Kanununa göre Türk Silâhlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır.
•    Ağır hapis cezası ve yüz kızartıcı suçlardan,yasaklı dernekleri kurmak ve yönetmekten suçlarından hüküm giymemiş olmak.
FAHRİ ÜYELİK ŞARTLARI
•    Üye olmak isteyen kişilerin, derneğe yazılı olarak başvuruda bulunması gerekmektedir. Dernek yönetiminin belirtilen hükümler doğrultusunda üyelik başvurularını en geç 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya red şeklinde karara bağlayarak sonucunu başvuru sahibine bildirmesi gerekmektedir.
•    Dernek ilk üyelik 10 TL, Aylık aidat 2 TL, yıllık toplam 34 TL’dir.
•    Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

•    Yabancı bir ülke vatandaşı derneğe üye olabilmesi için Türkiye’de ikamet etme hakkı elde etmiş olması gerekmektedir.
•     Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının aynı zamanda başka bir ülkenin de vatandaşı olmaları durumunda üye olmalarında bir engel bulunmamaktadır.
•    Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
•     Dernek üyeliğinden ayrılma isteğini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren her üye o andan itibaren üyelikten ayrılmış olur.
•    Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.
•     Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Yönetim kurulu aidat borçlarını Borçlar Kanununa göre icra yoluyla tahsil edebilir.
•    Dernek üyesi iken şeref ve haysiyet kırıcı davranışlarda bulunanlar, üyeler arasında geçimsizliğe neden olanlar, siyasi ve ideolojik münakaşa veya propaganda yapanlar,derneği kendi kişisel çıkarları için kullananlar yada üyenin ölümü söz konusu olduğunda üyeliği Merkez Yönetim Kararı ile sona erer.

KOLOSTOMİLİ VE OSTOMİLİLER DERNEĞİ ÜYELİK BAŞVURU FORMU